Phản ứng phân huỷ

Khái niệm: Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

MgCO3 MgO + CO2
rắn rắn khí
trắng trắng không màu
2NaHCO3 H2O + Na2CO3 + CO2
rắn khí rắn khí
trắng không màu trắng không màu
NH4Cl HCl + NH3
rắn khí khí
trắng không màu không màu,mùi khai
2HCl Cl2 + H2
dung dịch khí khí
không màu vàng lục không màu
BaCl2 Cl2 + Ba
rắn khí rắn
vàng lục trắng bạc
Fe2(SO4)3 Fe2O3 + 3SO3
rắn rắn lỏng
đỏ không màu
Ba(HCO3)2 H2O + CO2 + BaCO3
rắn lỏng khí rắn
không màu không màu trắng
C4H10 CH4 + C3H6
khí khí khí
2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
rắn rắn khí
nâu đỏ nâu không màu
5O2 + C4H6Cl2 2H2O + 2HCl + 4CO2
khí lỏng dd khí
không màu không màu không màu không màu
2Ag2O 4Ag + O2
rắn rắn khí
đen trắng bạc không màu
Ag2S 2Ag + S
rắn rắn rắn
đen trắng bạc vàng
2AlCl3 2Al + 3Cl2
dd rắn khí
trắng trắng bạc vàng lục
4Ag + O2 2Ag2O
rắn khí rắn
trắng bạc không màu đen
C4H10 C2H4 + C2H6
khí khí khí
Không màu Không màu Không màu
2C2H5OH H2O + C2H5OC2H5
lỏng lỏng
không màu không màu
Na2S2O7 Na2SO4 + SO3
rắn lỏng
trắng không màu
H2CO3 H2O + CO2
dung dịch pha loãng lỏng khí
4Al(NO3)3 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2
rắn rắn khí khí
trắng nâu không màu
C2H6 C2H4 + H2
khí khí khí
không màu

Tổng hợp Phản ứng phân huỷ chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan