Phản ứng thủy phân

Khái niệm: Phản ứng thủy phân là phản ứng của một muối (trong thành phần có gốc axit yếu hay bazơ yếu) với nước trong đó gốc axit yếu kết hợp với ion H+ tạo thành axit yếu này và gốc bazơ yếu kết hợp với ion OH- tạo thành bazơ yếu này

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng thủy phân chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!