Phản ứng Halogen hoá

Khái niệm: Phản ứng halogen hóa là phản ứng một hay nhiều nguyên tử H bị thay thế bởi một hay nhiều nguyên tử Halogen

Tổng hợp Phản ứng Halogen hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!