Phản ứng trùng hợp

Khái niệm: Phản ứng trùng hợp là phản ứng hóa học để tổng hợp các hợp chất cao phân tử
Phân loại phản ứng trùng hợp:
- Dựa vào thành phần và cấu trúc polymer tạo thành: phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng
- Dựa trên cơ chế quá trình trùng hợp: phản ứng trùng hợp từng bậc, phản ứng trùng hợp chuỗi

Tổng hợp Phản ứng trùng hợp chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!