Phản ứng Anxyl hoá

Khái niệm: Anxyl hóa là quá trình thay thế nguyên tử hidro của hợp chất hữu cơ thành nhóm anxyl (RCO-)

C6H6 + (CH3CO)2O CH3COOH + C6H5COCH3
C6H6 + CH3COCl HCl + C6H5COCl
C6H6 + CO C6H5CHO

Tổng hợp Phản ứng Anxyl hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan