Phản ứng Anxyl hoá

Khái niệm: Anxyl hóa là quá trình thay thế nguyên tử hidro của hợp chất hữu cơ thành nhóm anxyl (RCO-)

Tổng hợp Phản ứng Anxyl hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!