Phản ứng thuận nghịch

Khái niệm: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều thuận và nghịch trong cùng điều kiện.Cân bằng hoá học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà ở đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

Cl2 + H2O HCl + HClO
khí lỏng lỏng lỏng
không màu không màu không màu không màu
H2O + CH3COOC2H5 C2H5OH + CH3COOH
lỏng lỏng lỏng dung dịch
không màu không màu không màu
CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2
rắn lỏng khí
trắng không màu không màu trắng
C2H5OH + H2NCH2COOH H2O + H2NCH2COOC2H5
lỏng lỏng lỏng rắn
không màu không màu không màu
CH4 + H2O CO + 3H2O
khí lỏng khí khí
không màu không màu không màu không màu

Tổng hợp Phản ứng thuận nghịch chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan