Phản ứng thuận nghịch

Khái niệm: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều thuận và nghịch trong cùng điều kiện.Cân bằng hoá học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà ở đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

Tổng hợp Phản ứng thuận nghịch chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!