Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tính

a) \(\sqrt 3  \times \sqrt {75} \)

b) \(\sqrt {20}  \times \sqrt {72}  \times \sqrt {\left( {4,9} \right)} \)

Hướng dẫn giải

a) \(\sqrt 3  \times \sqrt {75}  = \sqrt {3 \times 75}  = \sqrt {225}  = 15\)

b) \(\eqalign{& \sqrt {20}  \times \sqrt {72}  \times \sqrt {\left( {4,9} \right)}  = \sqrt {\left( {20 \times 72 \times 4,9} \right)}  = \sqrt {2 \times 72 \times 10 \times 4,9}   \cr  &  = \sqrt {\left( {144,49} \right)}  = \sqrt {\left( {{{\left( {12,7} \right)}^2}} \right)}  = 84 \cr} \)