Đăng ký

Giải bài 17 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

a) \( \sqrt{0,09.64;}\)

b) \( \sqrt{2^4.(-7)^2;}\)

c) \( \sqrt{12,1.360;}\)

d) \( \sqrt{2^2.3^4;}\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

 Sử dụng quy tắc khai phương một tích:

 Nếu A \(\ge \)0 , B\(\ge \)0 thì \(\sqrt{A.B}= \sqrt{A}.\sqrt{B}\)

   Giải:

a) \( \sqrt{0,09.64;}\)\(​​​​​​\sqrt{0,09}.\sqrt{64}=0,3.8=2,4\)

b) \( \sqrt{2^4.(-7)^2;}\) = \( \sqrt{2^4}.\sqrt{(-7)^2}=2^2.|-7|=4.7=28\)

c) \( \sqrt{12,1.360;}\) = \(\sqrt{121.36}=\sqrt{121}.\sqrt{36}=11.6=66\)

d) \( \sqrt{2^2.3^4;}\) = \( \sqrt{2^2}.\sqrt{3^4}=2.3^2=18\)