Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tính

a) \(\sqrt {\left( {0,16 \times 0,64 \times 64,225} \right)} \)

b) \(\sqrt {\left( {250 \times 360} \right)} \)

 

Hướng dẫn giải

a) \(\eqalign{& \sqrt {\left( {0,16 \times 0,64 \times 64,225} \right)}   \cr &  = \sqrt {0,16}  \times \sqrt {,64}  \times \sqrt {225}   \cr &  = 0,4 \times 0,8 \times 15 = 4,8 \cr} \)

b) \(\eqalign{& \sqrt {\left( {250 \times 360} \right)}   \cr &  = \sqrt {25 \times 36 \times 100}   \cr &  = \sqrt {25}  \times \sqrt {36}  \times \sqrt {100}   \cr &  = 5 \times 6 \times 10 = 300 \cr} \)