Đăng ký

Giải bài 18 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

a) \( \sqrt{7}.\sqrt{63}\)

b) \( \sqrt{2,5}.\sqrt{30}.\sqrt{48}\)

c)\( \sqrt{0,4}.\sqrt{6,4}\)

d) \( \sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

   Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai 

 Nếu A \( \ge\)0, B \( \ge\)0 thì \( \sqrt{A}.\sqrt{B}=\sqrt{A.B}\)

 Nếu A \( \ge\)0, B \( \ge\)0, C \( \ge\)0 thì \( ​​\sqrt{A}.\sqrt{B}.\sqrt{C}=\sqrt{A.B.C}\)

   Giải:

a) \( \sqrt{7}.\sqrt{63}\) = \(\sqrt{7.63}=\sqrt{441}=21\)

b) \( \sqrt{2,5}.\sqrt{30}.\sqrt{48}\)\(\sqrt{2,5.30.48}=\sqrt{3600}=60\)

c)\( \sqrt{0,4}.\sqrt{6,4}\) = \(\sqrt{0,4.64}=\sqrt{2,56}=1,6\)

d) \( \sqrt{2,7}.\sqrt{5}.\sqrt{1,5}\)\(\sqrt{2,7.5.1,5}=\sqrt{20,25}=4,5\)