Đăng ký

Bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) \((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8)\);

b) \((-98) . (1 - 246) - 246 . 98\).

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Trong một tích các số nguyên khác 0:

a) Nếu có một số chẵn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu "+".

b) Nếu có một số lẻ thừa số nguyên âm thì tích mang dấu " -".

Một số tính chất của phép nhân:

1) Tính chất giao hoán: a.b = b.a

2) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a. (b.c)

3) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b + c) = ab + ac. 

Tính chất này cũng đúng với phép trừ: a (b - c) = ab - ac

Lời giải chi tiết

a) \((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8)\)

\(= [(-4) . (-25)] . [125 . (-8)] . (-6)\)

\(=     100          .    (-1 000)     . (-6)\)

\(=                    600 000\)

b) Áp dụng tính chất phân phối.

\(= (-98) . (1 -246)  - 246.98\)

\(= (-98) . 1 + 98.246 - 246.98\)

\(= (-98)+[98.246 - 246.98]\)

\(= (-98) + 0\)

\(= -98\)

ĐS: a)\( 600 000\); b) \(-98\).

shoppe