Đăng ký

Giải bài 97 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

So sánh:

a) (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0b) 13.(-24).(-15).(-8).4 với 0
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất:

Tích một số chẵn thừa số nguyên âm sẽ mang dấu "+".

Tích một số lẻ thừa số nguyên âm sẽ mang dấu "-".

Giải:

a) Tích \((-16).1253.(-8).(-4).(-3)\) chứa một số chẵn (4) thừa số nguyên âm nên nó mang dấu "+". Vậy  \((-16).1253.(-8).(-4).(-3)\) lớn hơn 0.

b) Tích \(13.(-24).(-15).(-8).4\) chứa một số lẻ (3) thừa số nguyên âm nên nó mang dấu "-". Vậy \(13.(-24).(-15).(-8).4\)  nhỏ hơn 0.