Đăng ký

Bài 91 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a) -57 . 11;                b) 75 . (-21).

Hướng dẫn giải

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a (b + c) = ab + ac

Lời giải chi tiết

a) (-57 ).11 = (-57).( 10 + 1 ) = (-57 ).10 + (-57 ).1

    = - 570 + (-57 ) = - 627
(thay 11 = 10 + 1)

b) 75.(-21) = 75.(-20 - 1) = 75.(-20) + 75.(-1)
   = -1500 - 75 = -1575
(thay -21 = -20 - 1)

ĐS: a) -627; b) -1575.

shoppe