Đăng ký

Giải bài 98 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) (-125).(-13).(-a) với a = 8b) (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b với b = 20
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thay giá trị của a hoặc b vào biểu thức rồi tính.

Giải:

a) \((-125).(-13).(-a)=(-125).(-13).(-8)=[(125).(-8)].(-13)=1000.(-13)=-13000;\)

b) \((-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b=(-1).(-2).(-3).(-4).(-5).20\)

     \(=[(-1).(-2).(-3).(-4)].[(-5).20]=24.(-100)=-2400.\)