Đăng ký

Giải bài 96 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) 237.(-26) + 26.137 b) 63.(-25) + 25.(-23)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a.(b + c) = a.b + a.c

a.(b - c) = a.b - a.c

Giải:

a) \(237.(-26)+26.137=16.137-26.137=26(137-237)=26(-100)=-2600.\)

b) \(63.(-25)+25.(-23)=25.(-23)-25.63=25.(-23-63)=25.(-86)=-2150.\)