Đăng ký

Giải bài 92 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) (37 - 17).(-5) + 23.(-13 - 17)b) (-57).(67 - 34) - 67.(34 - 57)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Bỏ dấu ngoặc và có thể nhóm các tích có thừa số giống nhau để tính nhanh hơn.

Lưu ý: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Giải:

a) \((37-17).(-5)+23.(-13-17)=20.(-5)+23.(-30)=-100-690=-790\)

b) \((-57).(67-34)-67.(34-57)=-57.67+57.34-67.34+67.57=34.(57-67)=34.(-10)=-340.\)

shoppe