Đăng ký

Giải bài 93 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) (-4).(+125).(-25).(-6).(-8)b) (-98).(1 - 246) – 246.98
Hướng dẫn giải

Giải:

a) \((-4).(+125).(-25).(-6).(-8)=[(4).(-25)].[125.(-8)].(-6)=100.(-1000).(-6)=600000;\)

b) \((-98).(1-246)-246.98=-98.1+98.246-246.98=98.[(-1)+246-246]=-98.\)