Đăng ký

Giải bài 100 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Giá trị của tích \(m.n^2\) với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. -18 B. 18 C. -36 D. 36
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thay m = 2 và n = -3 vào tích \(m.n^2.\)

Giải:

\(m.n^2=2.(-3)^2=18.\)

Đáp số đúng là B.

shoppe