Đăng ký

Giải bài 91 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Thay một thừa số bằng tổng để tính:

a) (-57).11 b) 75.(-21)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Viết một thừa số trong tích thành tổng của hai số hạng mà tích của hai số đó với thừa số còn lại dễ tính.

Giải:

a) \(-57.11=-57.(10+1)=-57.10+(-57).1=-570-57=-627;\)

b) \(75.(-21)=75.(-20-1)=75.(-20)+75.(-1)=-1500-75=-1575.\)

shoppe