Đăng ký

Bài 92 trang 95 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:
a) \((37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17)\);

b) \( (-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57)\).

Hướng dẫn giải

1) Tính chất giao hoán: a.b = b.a

2) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a. (b.c)

3) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a(b + c) = ab + ac. 

Tính chất này cũng đúng với phép trừ: a (b - c) = ab - ac

Lời giải chi tiết

a) \((37 - 17) . (-5) + 23 . (-13 - 17) \)

\(= 20 . (-5) + 23 . (-30)\)

\(= -100 - 690 = -790\).

b) Cách 1:

\((-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57) \)

\(=(-57) . 67 - (-57) . 34 - 67 . 34 + 67 . 57\)

\(= 67 . (-57 + 57) - [34 . (-57) + 34 . 67] \) 

\(= 0 - 34 . (-57 + 67) = -34 . 10. = -340\).

Cách 2:

 \((-57) . (67 - 34) - 67 . (34 - 57)\)

 \(= (-57) . 33 - 67 . (-23)\)

 \(= -1881 + 1541\)

 \(= -340\).

shoppe