Đăng ký

Giải bài 94 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:

a) (-5).(-5).(-5).(-5).(-5)b) (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức:

Với \(a \in Z\) thì a.a.a.......a = \(a^n\)

Giải:

a) \((-5).(-5).(-5).(-5).(-5)=(-5)^5;\)

b) \((-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)=[(-2).(-3)].[(-2).(-3)].[(-2).(-3)]=6.6.6=6^3.\)

shoppe