Đăng ký

Bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Khai phương tích \(12.30.40\) được:

\((A). 1200\);         \((B). 120\);           \((C). 12\);           \((D). 240\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Hướng dẫn giải

Sử dụng các công thức sau:

+) \(\sqrt{a.b}=\sqrt{a}.\sqrt{b}\) ,   với \(a ,\ b \ge 0\).

+) Nếu \(a \ge 0 \) thì \(\sqrt{a^2}=a\).

+) Nếu \(a < 0 \) thì \(\sqrt{a^2}=-a\).

+) Với mọi \(a,\ b,\ c\)   ta có: \(a.b.c=(a.b).c=a.(b.c)=b.(a.c)\).

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\sqrt{12.30.40}=\sqrt{(3.4).(3.10).(4.10)}\)

                    \(=\sqrt{(3.3).(4.4).(10.10)}\)

                    \(=\sqrt{3^2.4^2.10^2}\)

                    \(=\sqrt{3^2}.\sqrt{4^2}.\sqrt{10^2}\)

                    \(=3.4.10=120\).

Vậy đáp án đúng là \((B). 120\)

shoppe