Đăng ký

Bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho tập hợp  A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số \(\frac{m}{n}\) mà m, n ∈ A.

(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Hướng dẫn giải

Ta lấy số đầu làm tử, chính số đó và hai số còn lại làm mẫu, tiếp đến lấy số thứ hai làm tử, hai số kia làm mẫu ... (loại các phân số có mẫu bằng 0).

Lời giải chi tiết

Vì 0 không thể là mẫu số nên các phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bằng  - 3 hoặc 5.

Các phân số có mẫu bằng -3 là\({0 \over { - 3}},{{ - 3} \over { - 3}},{5 \over { - 3}}\)

Các phân số có mẫu bằng 5 là: \({0 \over 5},{{ - 3} \over 5},{5 \over 5}\)

Nhưng \({0 \over { - 3}} = 0 = {0 \over 5},{{ - 3} \over { - 3}} = 1 = {5 \over 5}\)

Vậy chỉ có bốn phân số khác nhau: 0, 1, \({5 \over { - 3}},{{ - 3} \over 5}\)

shoppe