Đăng ký

Giải bài 19 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản):

25 \(dm^2\)   

36  \(dm^2\)     

450 \(cm^2\)    

575 \(cm^2\)  

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

\(1m^2=100dm^2=10000cm^2.\)

Giải:

\(25dm^2=\dfrac{25}{100}m^2=\dfrac{1}{4}m^2;\)

\(36dm^2=\dfrac{36}{100}m^2=\dfrac{9}{25}m^2;\)

\(450cm^2=\dfrac{45}{10000}m^2=\dfrac{9}{200}m^2;\)

\(575cm^2=\dfrac{575}{10000}m^2=\dfrac{23}{400}m^2.\)

shoppe