Đăng ký

Giải bài 17 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Rút gọn:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Làm xuất hiện các thừa số chung của tử và mẫu rồi rút gọn các thừa số chung đó.

Giải:

a) \(\dfrac{3.5}{8.24}=\dfrac{3.5}{8.3.8}=\dfrac{5}{64};\)                               b) \(\dfrac{2.14}{7.8}=\dfrac{2.2.7}{7.2.2.2}=\dfrac{1}{2};\)

c) \(\dfrac{3.7.11}{22.9}=\dfrac{3.7.11}{2.11.3.3}=\dfrac{7}{6};\)                         d) \(\dfrac{8.5-8.2}{16}=\dfrac{8.(5-2)}{8.2}=\dfrac{3}{2};\)

e) \(\dfrac{11.4-11}{2-13}=\dfrac{11.(4-1)}{-11}=-3.\)