Đăng ký

Giải bài 23 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho tập hợp A = {0 ; -3 ; 5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Chú ý: Phân số \(\dfrac{a}{b}\) có \(b \neq 0.\)

Giải:

\(B=\begin{Bmatrix}\dfrac{0}{3}\left (hoặc \dfrac{0}{5} \right ); \dfrac{-3}{-3}\left ( hoặc \dfrac{5}{5}\right ); \dfrac{-3}{5}; \dfrac{5}{-3}\\ \end{Bmatrix}\)