Đăng ký

Giải bài 25 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Rút gọn phân số \(\dfrac{15}{39}\) rồi nhân cả tử và mẫu của phân số rút gọn với 2, 4, 5, 6, 7.

Giải:

Ta có: \(\dfrac{15}{39}=\dfrac{5}{13}\)

           \(\dfrac{5}{13}=\dfrac{10}{26}=\dfrac{20}{52}=\dfrac{25}{65}=\dfrac{30}{78}=\dfrac{35}{91}.\)

Vậy có tất cả 5 phân số: \(\dfrac{10}{26}; \dfrac{20}{52}; \dfrac{25}{65};\dfrac{30}{78};\dfrac{35}{91}.\)