Đăng ký

Giải bài 18 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể):

a) 20 phút     b) 35 phút     c) 90 phút

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 20 phút = \(\dfrac{20}{60}\) giờ = \(\dfrac{1}{3}\) giờ;

b) 35 phút = \(\dfrac{35}{60}\) giờ = \(\dfrac{7}{12}\) giờ;

c) 90 phút =  \(\dfrac{90}{60}\) giờ = \(\dfrac{3}{2}\) giờ.