Đăng ký

Giải bài 24 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm các số nguyên x và y biết:

\(\dfrac{3}{x}=\dfrac{y}{35}=\dfrac{-36}{84}\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Rút gọn phân số \(\dfrac{-36}{84}\) sau đó sử dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau để tìm x và y.

Giải:

Ta có: \(\dfrac{-36}{84}=\dfrac{(-36):12}{84:12}=\dfrac{-3}{7}\)

          \(\dfrac{3}{x}=\dfrac{-3}{7}=\dfrac{3}{-7}\) suy ra x = -7.

         \(\dfrac{y}{35}=\dfrac{-3}{7}=\dfrac{-3.5}{7.5}=\dfrac{-15}{35}\) suy ra y = -15.

Cách khác: \(\dfrac{3}{x}=\dfrac{-36}{84}\) nên \(x=\dfrac{3.84}{-36}=-7;\)

                   \(\dfrac{y}{35}=\dfrac{-36}{84}\) nên \(y=\dfrac{35.(-36)}{84}=-15.\)

shoppe