Đăng ký

Giải bài 26 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Đoạn thẳng AB gồm 12 đơn vị độ dài, từ đó tính độ dài độ dài các đoạn CD, EF, GH, IK.

Giải:

Đoạn thẳng AB gồm 12 đơn vị độ dài.

Độ dài các đoạn thẳng:

CD = (12 : 40.3 = 9 (đơn vị đồ dài).

EF = (12 : 6).5 = 10 (đơn vị độ dài).

GH = 12 : 2 = 6 (đơn vị độ dài).

IK = (12 : 4).5 = 15 (đơn vị độ dài).