Đăng ký

Bài 79 trang 40 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Em hãy tính các tích sau rồi viết chữ tương ứng với đáp số đúng vào các ô trống. Khi đó em sẽ biết được tên của một nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỉ XV.

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\)                                      U. \({6 \over 7}.1\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\)                                     H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\)

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\)                                     O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\)

N.   \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\)                                   I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\)

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\)                                           L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\)

Hướng dẫn giải

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\)

Lời giải chi tiết

T. \({{ - 2} \over 3}.{{ - 3} \over 4}\) = \({1 \over 2}\)                                     U. \({6 \over 7}.1\) = \({6 \over 7}\)

E. \({{16} \over {17}}.{{ - 17} \over {32}}\) = \(- {1 \over 2}\)                                H. \({{13} \over {19}}.{{ - 19} \over {13}}\) = -1

G. \({{15} \over {49}}.{{ - 84} \over {35}}\) = \(- {{36} \over {49}}\)                              O. \({1 \over 2}.{3 \over 4}.{{ - 8} \over 9}\) = \(- {1 \over 3}\)

N.   \({{ - 5} \over {16}}.{{ - 18} \over 5}\) = \({9 \over 8}\)                                 I.\({6 \over {11}}.{{ - 1} \over 7}.0.{3 \over {29}}\) = 0

V. \({7 \over 6}.{{36} \over {14}}\) = 3                                          L. \({3 \over { - 5}}.{1 \over 3}\) = \(- {1 \over 5}\)

Đáp án: LUONGTHEVINH (Lương Thế Vinh)

shoppe