Đăng ký

Giải bài 80 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Tính:

Hướng dẫn giải

   Giải: 

a)  \( 5.\dfrac{-3}{10}= \dfrac{5.(-3)}{1.10}= \dfrac{1.(-3)}{1.2}= \dfrac{-3}{2};\)

b) \( \dfrac{2}{7}+ \dfrac{5}{7}. \dfrac{14}{25}= \dfrac{2}{7}+ \dfrac{5.14}{7.25}= \dfrac{2}{7}+ \dfrac{2}{5}= \dfrac{10+14}{35}= \dfrac{24}{35};\)

c) \( \dfrac{1}{3}- \dfrac{5}{4}. \dfrac{4}{15}= \dfrac{1}{3}- \dfrac{5.4}{4.15}= \dfrac{1}{3}- \dfrac{5.4}{4.15}= \dfrac{1}{3}- \dfrac{1}{3}=0;\)

d) \(( \dfrac{3}{4}+ \dfrac{-7}{2}).( \dfrac{2}{11}+ \dfrac{12}{22})= ( \dfrac{3}{4}+ \dfrac{-14}{4})( \dfrac{2}{11}+ \dfrac{6}{11})\)\( \dfrac{-11}{4}. \dfrac{8}{11}= \dfrac{(-11).8}{4.11}=2\)

 

shoppe