Đăng ký

Bài 80 trang 40 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tính:

a) \(5.{{ - 3} \over {10}}\)                                  b) \({2 \over 7} + {5 \over 7}.{{14} \over {25}}\)

c) \({1 \over 3} - {5 \over 4}.{4 \over {15}}\)                         d) \(\left( {{3 \over 4} + {{ - 7} \over 2}} \right).\left( {{2 \over {11}} + {{12} \over {22}}} \right)\)

Hướng dẫn giải

Trong biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân thì thực hiện phép nhân trước.

Trong biểu thức có dấu ngoặc thì thức hiện phép tính trong ngoặc trước.

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\,\,5.\frac{{ - 3}}{{10}} = \frac{{ - 3}}{2}\\
b)\,\,\frac{2}{7} + \frac{5}{7}.\frac{{14}}{{25}} = \frac{2}{7} + \frac{{5.14}}{{7.25}} = \frac{2}{7} + \frac{2}{5} = \frac{{10}}{{35}} + \frac{{14}}{{35}} = \frac{{24}}{{35}}\\
c)\,\frac{1}{3} - \frac{5}{4}.\frac{4}{{15}} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0\\
d)\,\,\left( {\frac{3}{4} + \frac{{ - 7}}{2}} \right).\left( {\frac{2}{{11}} + \frac{{12}}{{22}}} \right)\\ = \left( {\frac{3}{4} + \frac{{ - 14}}{4}} \right).\left( {\frac{4}{{22}} + \frac{{12}}{{22}}} \right) = \frac{{ - 11}}{4}.\frac{{16}}{{22}} =  - 2
\end{array}\)

Đáp số: \(a){{ - 3} \over 2};b){{24} \over {35}}\) ; c) 0; d) -2.

shoppe