Đăng ký

Giải bài 75 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Hoàn thành bảng nhân sau (chú ý rút gọn kết quả nếu có thể):

   

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn: 

Các phấn số ở dòng 1 theo thứ tự bằng các phân số sắp xếp ở cột 1, vì vậy nên áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân phân số.

   Giải: 

shoppe