Đăng ký

Bài 141 trang 56 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không ?

Hướng dẫn giải

Hai số là hai số nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi ƯCLN của chúng bằng 1

Lời giải chi tiết

Có hai số nguyên tố cùng nhau mà cả hai đều là hợp số. Ví dụ \(4\) và \(9\).

Thật vậy \(4 = 2^2; 9 = 3^2\), chúng là những hợp số mà không có ước nguyên tố nào chung. Vì thế \(ƯCLN (4, 9) = 1\); nghĩa là \(4\) và \(9\) là hai số nguyên tố cùng nhau.

shoppe