Đăng ký

Giải bài 139 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm ƯCLN của:

a) 56 và 140 ;     b) 24, 84, 180

c) 60 và 180 ;     d) 15 và 19

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Lưu ý: Nếu các số không có thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN bằng 1.

Giải:

a) \(56=2^3.7;\)      \(140=2^2.5.7\)

ƯCLN (56, 140) = \(2^2.7=28;\)

b) \(24=2^3.3; \)      \(84=2^2.3.7;\)         \(180=2^2.3^2.5\)

ƯCLN (24, 84, 180) = \(2^2.3=12;\)

c) \(60=2^2.3.5;\)    \(180=2^2.3^2.5\)

ƯCLN (60, 180) = \(2^2.3.5=60;\)

d) \(15=3.5;\)        \(19=1.19\)

ƯCLN (15, 19) = 1.