Đăng ký

Giải bài 143 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 ⋮ a và 700 ⋮ a.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a là ƯCLN của 420 và 700.

Giải:

Theo đề bài a phải là ƯCLN của 420 và 700.

\(420=2^2.3.5.7; 700=2^2.5^2.7 \Rightarrow \) ƯCLN (420, 700) = \(2^2.5.7=140.\)

Vậy a = 140.