Đăng ký

Giải bài 144 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn:

     Tìm ƯCLN (144, 192).

     Các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192 chính là các ước lớn hơn 20 của ƯCLN (144, 192).

     Giải:

     \(144=2^4.3^2; 192=2^6.3 \Rightarrow\) ƯCLN (144, 192) = \(2^4.3=48.\)

     Ư(48) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48}

     Các  ước của 48 lớn hơn 20 là 24 và 48.

     Vậy các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192 là {24; 48}.