Đăng ký

Giải bài 148 trang 57 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy.

Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ?

Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số tổ nhiều nhất là ƯCLN(48, 72).

Giải:

\(48=2^4.3;72=2^3.3^2 \Rightarrow\) ƯCLN(48, 72) = \(2^3.3=24\)

Vậy: Mỗi tổ có 48 : 24 = 2 (học sinh nam)

Mỗi tổ có 72 : 24 = 3 (học sinh nữ).

shoppe