Đăng ký

Giải bài 141 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Có hai số nguyên tố cùng nhau nào mà cả hai đều là hợp số không?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Hai hay nhiều số có ƯCLN hàng 1 gọi là các số nguyên tố cùng nhau.

Giải:

Có, chẳng hạn 18 và 77.

shoppe