Đăng ký

Giải bài 147 trang 57 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số bút chì màu. Mai mua 28 bút. Lan mau 36 bút. Số bút trong các hộp bút đều bằng nhau và số bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.

a) Gọi số bút trong mỗi hộp là a. Tìm quan hệ giữa a với mỗi số 28, 36, 2

b) Tìm số a nói trên.

c) Hỏi Mai mua bao nhiêu hộp bút chì màu? Lan mua bao nhiêu hộp bút chì màu?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

b) \(a \in\) ƯC(28, 36) và a > 2.

Giải:

a) a là ước của 28, a là ước của 36, a > 2.

b)  \(a \in\) ƯC(28, 36) và a > 2

\(28=2^2.7; 36=2^2.3^2 \Rightarrow\) ƯCLN (28, 36) =  \(2^2=4\)

ƯC (28, 36) = Ư(4) = {1; 2; 4}. Vì a > 2 nên a = 4.

Vậy a = 4.

c) Mai mua 28 : 4 = 7 (hộp bút)

Lan mua 36 : 4 = 9 (hộp bút).