Đăng ký

Giải bài 146 trang 57 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x biết rằng 112 ⋮ x, 140 ⋮ x và 10 < x < 20.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tìm ƯCLN (112, 140).

\(x \in \) ước của ƯCLN (112, 140) và 10 < x < 20.

Giải:

\(112=2^4.7;140=2^2.5.7 \Rightarrow\) ƯCLN (112, 140) = \(2^2.7=28\)

\(x \in\) Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28} vì 10 < x < 20 nên x = 14.

Vậy x = 14.