Đăng ký

Giải bài 145 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm. Lan muốn cắt tấm bia thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sao cho tấm bìa được cắt hết, không còn thừa mảnh nào. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị xentimét).

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Độ dài mỗi cạnh của hình vuông phải là ước chung của 75 và 105.

Do đó độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là ƯCLN (75, 105).

Giải:

Để tấm bìa được cắt hết thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau thì độ dài mỗi cạnh hình vuông phải là ước chung của 75 và 105.

Do đó độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (tính bằng cho là ƯCLN (75, 105).

\(75=3.5^2;\)        \(105=3.5.7\)

ƯCLN (75, 105) = 3.5 = 15

Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 15cm.