Đăng ký

Bài 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

a) Xác định các điểm –a; –b trên trục số;

b) Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b|trên trục số;

c) So sánh các số a, b, –a; –b, |a|, |b|, |-a|, |-b| với 0.

Hướng dẫn giải

a) Xác định các điểm –a, -b trên trục số:

b)Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| trên trục số: 

\(\left| a \right| = \left| { - a} \right| = 4,\left| b \right| = \left| { - b} \right| = 3\)

c) \(a < 0; - b < 0; b >0 ; - a > 0 ;\)

\(0 < \left| { - a} \right| = \left| a \right|,0 < \left| { - b} \right| = \left| b \right|\)

(a ở bên trái trục số => a là số nguyên âm nên a < 0.)

(b ở bên phải trục số => b là số nguyên dương) 

shoppe