Đăng ký

Giải bài 118 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

   Tìm số nguyên x, biết:

a) 2x - 35 = 15 b) 3x + 17 = 2 c) |x - 1| = 0
Hướng dẫn giải

     Giải: 

a) 2x-35= 15

  2x =15-35

  x= 50:2

  x= 25

 b)  3x+17 =2

      3x = 2-17

       x= (-15) :3

        x= -5

 c) |x -1| =0 

    nên x-1 =0 

    hay x= 1.