Đăng ký

Giải bài 107trang 98 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

a) Xác định các điểm –a, -b trên trục số;

b) Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| trên trục số;

c) So sánh các số a, b, -a, -b, |a|, |b|, |-a|, |-b| với 0.

Hướng dẫn giải

    Giải: 

      c) Theo trục số vẽ ở câu a) và câu b) ta có ngay:

  -a=|-a|=|a| >0 và a<0;

   b=|b|=|-b| >0 và -b<0