Đăng ký

Giải bài 115 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

   Tìm a ∈ Z, biết:

a) |a| = 5 b) |a| = 0 c) |a| = -3d) |a| = |-5| e) -11|a| = -22
Hướng dẫn giải

    Giải: 

  a) \(a = \pm5;\)

  b) \( a= 0\)

 c) Không có giá trị của a; 

 d) \( |a|=|-5| \Rightarrow |a|= 5 \Rightarrow a= \pm 5 \)

 e) \( -11.|a|=-22 \Rightarrow |a|= 2 \Rightarrow a= \pm 2 \)