Đăng ký

Giải bài 112 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

    Đố vui: Bạn Điệp đã tìm được 2 số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số thứ hai (a) nhưng số thứ hai trừ đi 10 lại bằng số thứ nhất trừ đi 5 (tức là a - 10 = 2a - 5). Hỏi đó là hai số nào?

Hướng dẫn giải

    Theo đề bài ta có: 

   a-10 = 2a-5

  10+5 = 2a-1

  -5=a

 Thử lại: a=-5 nên 2a= 2(-5) = -10 

 a-10 = -5-10=-15

2a-5=-10-5=-15

    Vậy hai số đó là -10 và -5.

shoppe