Đăng ký

Giải bài 117 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính: 

   a) \((-7)^3.2^4\)

  b) \(5^4.(-4)^2\)

Hướng dẫn giải

      Giải: 

   a) \((-7)^3.2^4\)\((-343).16=-5488\)

   b) \(5^4.(-4)^2\)\(625.16=10000.\)

shoppe