Đăng ký

Giải bài 119 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

   Tính bằng hai cách:

a) 15.12 – 3.5.10b) 45 – 9.(13 + 5)c) 29.(19 - 13) – 19.(29 - 13)
Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Cách 1: Làm theo thứ tự thực hiện các phép tính.

Cách 2: Sử dụng tính chất của phép nhân.

   Giải: 

   a) Cách 1: 15.12 -3,5.10 -180 -150 =30 

      Cách 2: 15.12 -3,5.10 = 15.12 -15.10 = 15.(12-10) =15.2=30

  b) Cách 1: 45 -9.(13+5)= 45-9.18

    = 45- 162 = -117

   c) Cách 1: 29.(19-13)-19(29-13) = 29.6-19.16 =174- 304 =-130 

      Cách 2: 29.(19-13) - 19( 29-13) =29.19 -29.13 -19.29 + 19.14 

    = -29.13 + 19.13 = 13.(19-29) = -10.13 = -130

shoppe